ریاست هیات کاراته استان فارس

احمد مبارکی  09172226059