کاتا نوجوانان (1384-1383) : سو کی نو کاتا . گیگ سای دای . یانسو


  • {{value}}
رشته انتخابی را بنویسید. رشته انتخابی را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
رده کمربند را بنویسید. رده کمربند را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام مربی را بنویسید. نام مربی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان را بنویسید. استان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...