ثبت نام دوره ی مربیگری درجه 1-2-3 و ممتاز


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/11/05
سبک را بنویسید. سبک را کوچک‌تر از 25 حرف بنویسید.
استان - شهرستان را بنویسید. استان - شهرستان را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

دان کمربند را بنویسید. دان کمربند را کوچک‌تر از 1 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ را بنویسید. تاریخ اخذ را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اخذ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/11/05
شماره حکم را بنویسید. شماره حکم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ صدور را بنویسید. تاریخ صدور را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ صدور معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/11/05

حکم مربیگری را بنویسید. حکم مربیگری را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.
تاریخ اخذ را بنویسید. تاریخ اخذ را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اخذ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/11/05
شماره حکم را بنویسید. شماره حکم را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تاریخ صدور را بنویسید. تاریخ صدور را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ صدور معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1398/11/05

شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.
شماره ثابت را بنویسید. شماره ثابت را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید.

قیمت دوره ها
درجه 3 : 1.000.000
درجه 2 : 1.250.000
درجه 1 : 1.500.000
ممتاز : 2.000.000
قیمت را با دقت تمام وارد بفرمایید.

تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...