فرم ارسال مشخصات روسای سبک استان فارس


قبل از پر کردن فیلد ها یکبار مطالعه بفرمایید.


  • {{value}}
سبک را انتخاب کنید.
نام سبک را بنویسید. نام سبک را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
لوگو سبک را انتخاب کنید.

نام و نام خانوادگی مسئول سبک کشور را بنویسید. نام و نام خانوادگی مسئول سبک کشور را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره همراه مسئول سبک کشور را بنویسید. شماره همراه مسئول سبک کشور را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه مسئول سبک کشور را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره حساب/کارت مسئول سبک کشور را بنویسید. شماره حساب/کارت مسئول سبک کشور را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.

سمت را بنویسید. سمت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.
شماره حساب/شماره کارت رئیس سبک را بنویسید. شماره حساب/شماره کارت رئیس سبک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/04/20
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
آدرس منزل را بنویسید. آدرس منزل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نحوه نگارش: استان-شهرستان-آدرس-کدپستی

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دان کمربند را انتخاب کنید.
درجه مربیگری را انتخاب کنید.
درجه داوری کومیته کنترلی/درجه داوری غیر کنترلی را انتخاب کنید.
درجه داوری کاتا کنترلی را انتخاب کنید.
فعال در باشگاه های را بنویسید. فعال در باشگاه های را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

نحوه نگارش :
1. شهرستان فعالیت - نام باشگاه - آدرس - ساعت فعالیت
2. شهرستان فعالیت - نام باشگاه - آدرس - ساعت فعالیت
...

عکس 4*3 را انتخاب کنید.

لطفا عکس با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)

عکس رسمی را انتخاب کنید.

لطفا عکس رسمی و با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)


سمت را بنویسید. سمت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/04/20
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
آدرس منزل را بنویسید. آدرس منزل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نحوه نگارش: استان-شهرستان-آدرس-کدپستی

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دان کمربند را انتخاب کنید.
درجه مربیگری را انتخاب کنید.
درجه داوری کومیته کنترلی/درجه داوری غیر کنترلی را انتخاب کنید.
درجه داوری کاتا کنترلی را انتخاب کنید.
فعال در باشگاه های را بنویسید. فعال در باشگاه های را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

نحوه نگارش :
1. شهرستان فعالیت - نام باشگاه - آدرس - ساعت فعالیت
2. شهرستان فعالیت - نام باشگاه - آدرس - ساعت فعالیت
...

عکس4*3 را انتخاب کنید.

لطفا عکس با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)

عکس رسمی را انتخاب کنید.

لطفا عکس رسمی و با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)


مربیان فعال (بانوان و آقایان) را بنویسید. مربیان فعال (بانوان و آقایان) را کوچک‌تر از 3000 حرف بنویسید.

نحوه نگارش :
نام مربی اول - نام شهرستان فعالیت - شماره تماس
نام مربی دوم - نام شهرستان فعالیت - شماره تماس
...

نیاز های سبک در سایت را بنویسید. نیاز های سبک در سایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

توضیح درخصوص چه بخش هایی در سایت نیاز دارید؛ تا در صورت امکان برایتان محیا شود.


کمی صبر کنید...