فرم ارسال مشخصات مربیان استان فارس


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/04/20
محل تولد را بنویسید. محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره همراه را بنویسید. شماره همراه را کوچک‌تر از 11 حرف بنویسید. شماره همراه را بصورت عدد 11 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
آدرس منزل را بنویسید. آدرس منزل را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

نحوه نگارش: استان-شهرستان-آدرس-کدپستی

میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دان کمربند را انتخاب کنید.
درجه مربیگری را انتخاب کنید.
درجه داوری کومیته کنترلی/درجه داوری غیر کنترلی را انتخاب کنید.
درجه داوری کاتا کنترلی را انتخاب کنید.
عکس 4*3 را انتخاب کنید.

لطفا عکس با کیفیت باشد.(اسکن شده و واضح)


سبک را انتخاب کنید.
نام سبک را بنویسید. نام سبک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام مسئول سبک را بنویسید. نام مسئول سبک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فعال در باشگاه های را بنویسید. فعال در باشگاه های را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نحوه نگارش :
1. شهرستان فعالیت - نام باشگاه - آدرس - ساعت فعالیت
2. شهرستان فعالیت - نام باشگاه - آدرس - ساعت فعالیت
...

شماره حساب/شماره کارت را بنویسید. شماره حساب/شماره کارت را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...