🍀  اطلاعيه ویژه 🍀 قابل توجه داوران سبک های آزاد  
کمیته داوران استان  درنظردارد که اولین دوره کلاس همسان سازی داوران سبک های آزاد استان را در راستای آخرین تغییرات وقوانین مقررات  وآشنایی هرچه بهتر قوانین ومقررات حاکم برکاراته دو راباشرایط ذیل برگزارنماید :
1- کلاس همسان سازی ویژه داوران ملی وممتاز استان  ( پیش نیاز ورود به کلاس ارتقاء) در دهه سوم تير ماه
2- کلاس همسان سازی ویژه داوران  جاج استان  (پیش نیاز ورود به کلاس ارتقاء) در دهه سوم تيرما ه
شرایط اجرایی
1-دوره های آموزشی وهمسان سازی  دردوبخش داوران جاج (ja، jb،jc  ) وداوران ریفری( RA،RB،RC ) وممتازملی  زیرنظر مدرسین مربوطه برگزارخواهدشد.
2-حضورتمامی داوران سبک های ازاد  استان (بانوان وآقایان ) ضروری است  .
3-به تمامی شرکت کنندگان گواهی مهارتی وکارآموزی ومجوز قضاوت داوری درسال 1399 صادر واعطا خواهد شد.
4-ورودیه استاژ برای تمامی شرکت کنندگان مبلغ    300000ریال می باشد.
5-به همراه داشتن دفترچه داوری  درزمان پذیرش ضروری است.
6-ملبس بودن به لباس داوری جهت آقایان ضروری است .
7-ملبس بودن به لباس رسمی (مانتو ، شلوار ، مقنعه ) جهت بانوان ضروری است .
8- مهلت ثبت نام ازروزشنبه 24خردادماه  تاپایان وقت اداری روزیکشنبه اتيرماه ازطریق سایت هیات کاراته استان صورت می پذیرد .
9-زمان  ومکان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

ثبت نام دوره