به گزارش روابط عمومی هیات کاراته استان فارس، اعضای شورای  مشورتی کمیته داوران به پیشنهاد حیدر روزی طلب رئیس این کمیته به شرح ذیل  معرفی شدند:
نائب رئیس شورا: محمد حسن زاده
نائب رئیس بانوان کمیته داوران: نرگس احمدی
دبیر شورا: مهرنوش همت
دبیر کمیته داوران: محمدرضا انتظام
سایر اعضای شورا:
فاطمه قشقایی نژاد، محمدحسن هاشمی، محمدمهدی محمدی، حیدر ایبد، کریم منصورآبادی، محمد شفیعی، محمدجواد زنهاری، احمدرضا بلاغی