لیست اسامی کلاس همسان سازی داوران آزاد

نام   و نام خانوادگیجنسیتکد ملیاستان - شهرستاندرجه داوریوضعیت
شبنم زارعزن5480114141فارس _خرامهJCناموفق
امید رجبی سعدیمرد2380453991فارس، شیرازJAناموفق
مریم زارعیزن5480075985فارس _خرامهJBناموفق
فائزه ایزدیزن5480080148فارس _خرامهJCناموفق
مینا مهبودیزن۲۲۸۰۱۲۶۶۶۴فارسJAموفق
فرشاد راهپیمای فرد   جهرمیمرد2471243568فارس-جهرمممتازموفق
مینا صادقیزن2460272170فارس-جهرمJCموفق
فائزه فیروزیزن2560306778فارسJBموفق
فاطمه فیروزیزن2560179660فارسJBموفق


حانیه یوسفی تبارزن2282875435فارس- شیرازJCموفق
زهرا اسماعیلیزن5480110871فارس _خرامهJCموفق
زهرا شلتوك كارزن2282809114فارس_بيضاJCموفق
فرناز پاسیارزن۲۲۸۱۶۲۱۲۸۶فارس_شیرازJCموفق
زهرا مرادیزن۲۴۶۰۳۷۴۸۴۴فارس،جهرمJBموفق
شهربانو شبانیزن5489901421فارس _خرامهRCموفق
فاطمه نجفیزن5480038494فارس-خرامهJBموفق