2020

المپیک توکیو با یکسال تاخیر برگزار می شود

/news-3

فدراسیون جهانی کاراته با ارسال نامه ای از تعویق المپیک 2020 توکیو به مدت یکسال خبر داد.