احمد مبارکی (رئیس هیات کاراته استان فارس)

سایت رسمی

هیأت کاراته استان فارس

شماره تماس : 09172226059

ثبت نام های جاری هیأت کاراته استان فارس

از جمله "مربیگری - داوری - صدور احکام - امور هیات و سبک ها"

ثبت نام آنلاین مسابقات

مسعود ذیگلری

نائب رئیس هیات کاراته استان

سمانه باقری

نائب رئیس هیات کاراته استان

علی رضا رشید قامت

دبیر رئیس هیات کاراته استان

وحید فلاحی

آی تی هیات کاراته استان

محمود راه‌پیما سروستانی

امور اداری هیات کاراته استان فارس

مینا راه‌پیما سروستانی

کارمند دبیرخانه هیات کاراته استان فارس

مسعود ذیگلری

رئیس هیات کاراته شهرستان شیراز
09173026406

امید کریمی

رئیس هیات کاراته شهرستان بوانات
09171534128

فرشاد راهپیمایی فرد جهرمی

رئیس هیات کاراته شهرستان جهرم
09900731761

سعید فداکاری

رئیس هیات کاراته شهرستان استهبان
09398833490

علی ظهرابی

رئیس هیات کاراته شهرستان کازرون
09178504060

جمشید زارع

رئیس هیات کاراته شهرستان ارسنجان
09054825647

سید روح الله موسوی

رئیس هیات کاراته شهرستان گراش
09173811030